22 grudnia 2009 Tutorial 5: User InterfaceTen tutorial pokazuje jak używać i budować graficzny interfejs iżytkownika w Silniku Irrlicht. Będzie to krótki ogólny opis i pokaz jak tworzyć i używać okna, przyciski, paski przewijania, teksty statyczne i pola list.

Jak zawsze dołączam pliki nagłówkowe, używamy przestrzeni nazw irrlicht. Przechowujemy także wskaźnik w urządzeniu Irrlicht, zmienny licznik do zmian pozycji okna i wskaźnika do pola listy.

     
#include <irrlicht.h>
#include <iostream>

using namespace irr;

using namespace core;
using namespace scene;
using namespace video;
using namespace io;
using namespace gui;

#ifdef _IRR_WINDOWS_
#pragma comment(lib, "Irrlicht.lib")
#endif

// Declare a structure to hold some context for the event receiver so that it
// has it available inside its OnEvent() method.
struct SAppContext
{
    IrrlichtDevice *device;
    s32               counter;
    IGUIListBox*  listbox;
};

// Define some values that we'll use to identify individual GUI controls.
enum
{
    GUI_ID_QUIT_BUTTON = 101,
    GUI_ID_NEW_WINDOW_BUTTON,
    GUI_ID_FILE_OPEN_BUTTON,
    GUI_ID_TRANSPARENCY_SCROLL_BAR
};

  

Event Receiver jest zdolny nie tylko do przyjmowania zdarzeń z klawiatury i myszy, ale również zdarzeń graficznego interfejsu użytkownika (qui). Zdarzenia są dostępne prawie do wszystkiego: przycisków, zmiany wyboru pola listy, zdarzeń, które informują o najechaniu na element itp. By mieć możliwość reagowania na inne zdarzenia, tworzymy odbieracz zdarzeń. Reagujemy tylko na zdarzenia gui i jeśli to jest takie zdarzenie, bierzemy id z lementu gui, który spowodował zdarzenie i wskaźnik do środowiska gui.
          
class MyEventReceiver : public IEventReceiver
{
public:
    MyEventReceiver(SAppContext & context) : Context(context) { }

    virtual bool OnEvent(const SEvent& event)
    {
        if (event.EventType == EET_GUI_EVENT)
        {
            s32 id = event.GUIEvent.Caller->getID();
            IGUIEnvironment* env = Context.device->getGUIEnvironment();

            switch(event.GUIEvent.EventType)
            {
          
   

Jeśli pasek przewijania zmieni swoją pozycję i jest on 'naszym' paskiem do przewijania (tym z GUI_ID_TRANSPARENCY_SCROLL_BAR id), wtedy zmieniamy przezroczystość wszystkich elementów gui. To jest bardzo proste: Jest skin object, w którym są wszystkie ustawienia dotyczące kolorów, więc po prostu przeglądamy kolory tam umieszczone i zmieniamy ich wartość alpha.
         
          
             case EGET_SCROLL_BAR_CHANGED:
                if (id == GUI_ID_TRANSPARENCY_SCROLL_BAR)
                {
                    s32 pos = ((IGUIScrollBar*)event.GUIEvent.Caller)->
                    getPos();
                    
                    for (u32 i=0; i<EGDC_COUNT ; ++i)
                    {
                        SColor col = env->getSkin()->
                        getColor((EGUI_DEFAULT_COLOR)i);
                        col.setAlpha(pos);
                        env->getSkin()->
                        setColor((EGUI_DEFAULT_COLOR)i, col);
                    }
                    
                }
                break;
 

Jeżeli przycisk został naciśnięty, może być jednym z 'naszych' trzech przycisków. Jeśli jest to pierwszy, zamkniemy silnik. Jeśli drugi, utworzymy małe okno z tekstem w środku. Dodajemy ciąg znaków do pola listy żeby zobaczyć co się stało. A jeśli jest to trzeci przycisk, to tworzymy okno do wyboru plików i jednocześnie dodajemy ciąg znaków do listy powyżej. To tyle jeżeli chodzi o odbieracz zdarzeń.
            
            case EGET_BUTTON_CLICKED:
                switch(id)
                {
                case GUI_ID_QUIT_BUTTON:
                    Context.device->closeDevice();
                    return true;

                case GUI_ID_NEW_WINDOW_BUTTON:
                    {
                    Context.listbox->addItem(L"Window created");
                    Context.counter += 30;
                    if (Context.counter > 200)
                        Context.counter = 0;

                    IGUIWindow* window = env->addWindow(
                        rect<s32>(100 + Context.counter, 
                        100 + Context.counter, 
                        300 + Context.counter, 200 + Context.counter),
                        false, // modal?
                        L"Test window");

                    env->addStaticText(L"Please close me",
                        rect<s32>(35,35,140,50),
                        true, // border?
                        false, // wordwrap?
                        window);
                    }
                    return true;

                case GUI_ID_FILE_OPEN_BUTTON:
                    Context.listbox->addItem(L"File open");
                    env->addFileOpenDialog(L"Please choose a file.");
                    return true;

                default:
                    return false;
                }
                break;

            default:
                break;
            }
        }

        return false;
    }

private:
    SAppContext & Context;
};
  

Teraz bardziej interesująca część. Najpierw, tworzymy urządzenie Irrlicht. Tak jak w poprzednich przykładach, pytamy użytkownika którego sterownika chce używać do tego przykładu:
          
 int main()
{
    // ask user for driver
    
    video::E_DRIVER_TYPE driverType;

    printf("Please select the driver you want for this example:\n"\
        " (a) Direct3D 9.0c\n (b) Direct3D 8.1\n (c) OpenGL 1.5\n"\
        " (d) Software Renderer\n (e) Burning's Software Renderer\n"\
        " (f) NullDevice\n (otherKey) exit\n\n");

    char i;
    std::cin >> i;

    switch(i)
    {
        case 'a': driverType = video::EDT_DIRECT3D9;break;
        case 'b': driverType = video::EDT_DIRECT3D8;break;
        case 'c': driverType = video::EDT_OPENGL;  break;
        case 'd': driverType = video::EDT_SOFTWARE; break;
        case 'e': driverType = video::EDT_BURNINGSVIDEO;break;
        case 'f': driverType = video::EDT_NULL;   break;
        default: return 1;
    }    

    // create device and exit if creation failed

    IrrlichtDevice * device = createDevice
    (driverType, core::dimension2d<u32>(640, 480));

    if (device == 0)
        return 1; // could not create selected driver.
  

Proces tworzenia zakończył się sukcesem. Teraz ustawiamy przechwytywacz zdarzeń i zbiór wskaźników dla sterownika i dla środowiska graficznego.
       
    device->setWindowCaption(L"Irrlicht Engine - User Interface Demo");
    device->setResizable(true);

    video::IVideoDriver* driver = device->getVideoDriver();
    IGUIEnvironment* env = device->getGUIEnvironment();
        
        

Aby czcionka stała się troszkę ładniejsza, ładujemy zewnętrzną czcionkę i ustawiamy ją jako nową domyślną czcionkę do skin. Żeby utrzymać standardową czcionkę dla tool tip text, ustawiamy to do czcionki built-in.
    IGUISkin* skin = env->getSkin();
    IGUIFont* font = env->getFont("../../media/fonthaettenschweiler.bmp");
    if (font)
        skin->setFont(font);

    skin->setFont(env->getBuiltInFont(), EGDF_TOOLTIP);

Dodajemy trzy przyciski. Pierwszy zamyka silnik. Drugi tworzy okno a trzeci otwiera okno do wyboru plików. Trzeci parametr jest id przycisku, z którym łatwo można zidentyfikować przycisk w odbieraczu zdarzeń.
    env->addButton(rect<u32>(10,240,110,240 + 32), 0, GUI_ID_QUIT_BUTTON,
            L"Quit", L"Exits Program");
    env->addButton(rect<u32>(10,280,110,280 + 32), 0, GUI_ID_NEW_WINDOW_BUTTON,
            L"New Window", L"Launches a new Window");
    env->addButton(rect<u32>(10,320,110,320 + 32), 0, GUI_ID_FILE_OPEN_BUTTON,
            L"File Open", L"Opens a file");

Teraz dodajemy statyczny tekst i pasek przewijania, który modyfikuje transparentność wszystkich elementów gui. Ustawiamy maksymalną wartość dla wartości koloru. Wtedy, tworzymy kolejny tekst statyczny i pole listy.
    env->addStaticText(L"Transparent Control:", rect(150,20,350,40), true);
    IGUIScrollBar* scrollbar = env->addScrollBar(true,
            rect(150, 45, 350, 60), 0, GUI_ID_TRANSPARENCY_SCROLL_BAR);
    scrollbar->setMax(255);

    // set scrollbar position to alpha value of an arbitrary element
    scrollbar->setPos(env->getSkin()->getColor(EGDC_WINDOW).getAlpha());

    env->addStaticText(L"Logging ListBox:", rect<u32>(50,110,250,130), true);
    IGUIListBox * listbox = env->addListBox(rect<u32>(50, 140, 250, 210));
    env->addEditBox(L"Editable Text", rect<u32>(350, 80, 550, 100));

    // Store the appropriate data in a context structure.
    SAppContext context;
    context.device = device;
    context.counter = 0;
    context.listbox = listbox;

    // Then create the event receiver, giving it that context structure.
    MyEventReceiver receiver(context);

    // And tell the device to use our custom event receiver.
    device->setEventReceiver(&receiver);Wreszcie, tworzymy ładne logo Silnika Irrlicht w górnym lewym rogu.
    env->addImage(driver->getTexture("../../media/irrlichtlogo2.png"),
            position2d<int>(10,10));


To wszystko, musimy tylko wszystko narysować.
    while(device->run() && driver)
    if (device->isWindowActive())
    {
        driver->beginScene(true, true, SColor(0,200,200,200));

        env->drawAll();
    
        driver->endScene();
    }

    device->drop();

    return 0;
}

PiotrSOG