Plik WIN.INI


Plik WIN.INI

1. Konstrukcja pliku WIN.INI

Plik ten zawiera wszystkie informacje definiujące środowisko Windows 95.
Oprócz tego wiele aplikacji Windows 3.x wykorzystuje plik WIN.INI - aby rozpoznać aktualną konfigurację. Po starcie danego programu odczytywana jest i analizowana odpowiednia sekcja pliku WIN.INI.
WIN.INI jest plikiem tekstowym, podzielonym - poprzez nazwy sekcji - na odpowiednie sekcje logiczne. Słowa kluczowe znajdują się w nawiasach kwadratowych i mają następujący format:

[Nazwa sekcji]
słowo kluczowe=Wartość


Pomiędzy nawiasami [...] nie mogą występować spacje. Sekcja zawiera słowa kluczowe z parametrami konfiguracyjnymi. Słowa kluczowe stanowią kombinację znaków i liczb. Znak równości oddziela stówo kluczowe od danego parametru. Pomiędzy parametrem, a słowem kluczowym nie mogą znajdować się spacje. Litery małe i duże nie są wyróżniane. Ze względu na czytelność sugerowany jest, przedstawiony w dalszej części tekstu, sposób pisania.
W pliku WIN.INI zamieszczać można również komentarze. W takim przypadku tekst komentarza powinien poprzedzać średnik.
Obecnie - w pliku WIN.INI - zdefiniowane zostały następujące sekcje logiczne:

[windows]

Wpływa na całą gamę ustawień środowiska Windows

[desktop]

Definiuje tło pulpitu, pozycjonowanie okien i ikon

[extensions]

Łączy pliki (poprzez ich rozszerzenia) z odpowiednimi aplikacjami

[inti]

Definiuje ustawienia charakterystyczne dla danego kraju

[ports]

Zawiera wykaz parametrów dostępnych portów systemu (COM 1 itd.)

[fontssubstitutes]

Zawiera listę wymiennych czcionek

[TrueType]

Opisuje zainstalowane czcionki True Type

[mci extensions]

Przyporządkowanie plików dla obsługi multimediów

[networks]

Definiuje ustawienia sieciowe

[embedding]

Wykaz obiektów-serwerów dla Object Linking and Embedding

[Windows Help]

Ustawienia okna pomocy

[sounds]

Wykaz plików dźwiękowych

[PrinterPorts]

Wykaz aktywnych i nieaktywnych portów drukarek

[devices]

Lista wszystkich aktywnych urządzeń wyjściowych, kompatybilnych z Windows 3.x

[programs]

Wykaz wszystkich ścieżek, które przeszukuje Windows po uruchomieniu aplikacji

[colors]

Definiowanie kolorów dla części ekranu Windows

Część sekcji nie ma większego znaczenia. Należy również pamiętać, że niektóre programy tworzą (w WIN.INI) sekcje logiczne, zawierające własne definicje. Nie zostały one tutaj scharakteryzowane. Dokładniejsze informacje znaleźć można w dokumentacji producenta danego programu.

WSKAZÓWKA: Fakt, iż niektóre aplikacje przeprowadzają modyfikację pliku WIN.INI - wpływa na znaczne powiększenie jego wielkość. Pomimo usunięcia aplikacji, w pliku WIN.INI pozostają sekcje przez nią utworzone. Od czasu do czasu zaleca się kontrolowanie pliku - czy np. nie zawiera informacji o usuniętych programach.

OSTRZEŻENIE: Wielkość pliku WIN.INI nie może przekraczać 32 KB, ponieważ przy wprowadzeniu następnej zmiany usunięta zostanie część wykraczająca poza ten obszar.

Dla każdego parametru istnieją ustawienia standardowe. Typ danych przedstawiony jest w danej sekcji, w formacie: Słowo kłuczowe=<typ wartość>. Typ może być wartością wyrażoną w postaci łańcucha znaków, liczb itp.
Jeżeli w WIN.INI brakuje jakiegoś wyrażenia, Windows 95 przejmuje je z rejestrów systemu lub wprowadza wartość standardową. Zmiany tych parametrów mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Windows. Wyróżnia się dwie możliwości modyfikacji:

- Wprowadzanie pośrednie, poprzez Panel Sterowania. Jeżeli np. wybierzemy nowe tło ekranu, Windows 95 zmianę tą zachowuje automatycznie w rejestrach systemu.
- Drugą metodą jest dokonywanie zmian bezpośrednio w pliku WIN.INI - np. za pomocą Notatnika. Skala zmian powinna być minimalna, ograniczona do niezbędnych korekt (np. usuwanie zbędnych zapisów).

2. Zapisy w pliku WIN.INI

Poniższy opis stanowi wyjaśnienie poszczególnych sekcji oraz zapisów dokonywanych w pliku WIN.INI

[WINDOWS]
Sekcja ta zawiera wskazówki dotyczące ustawień środowiska Windows. Windows 95 pozostawia w niej jedynie kilka zapisów:

Poniżej objaśnione zostaną poszczególne słowa kluczowe. Należy jednak pamiętać, że w pliku .INI nie muszą występować wszystkie wymienione opcje. W pliku znajdują się tylko te sekcje, które występowały przed instalacją Windows 95.

Device=<urządzenie>,<sterownik>,<port>

Instrukcja ta ustala drukarkę domyślną dla Windows 95. W parametrze <urządzenie> zapisać można nazwę dowolnego urządzenia zdefiniowanego w sekcji [devices]. Dalej należy podać nazwę sterownika danego urządzenia. Windows 95 wymaga również nazwy portu (COM, FILE itp,), który musi być zdefiniowany w sekcji [ports]

Tabela portów w WIN.INI

Nazwa

Port

COMx;

Port szeregowy COM1: do COM4:

LPTx:

Port równoległy LPT1: do LPT3:

FILE:

Wydruk do pliku

Zapis ten pozostaje w pliku WIN.INI ze względu na kompatybilność, aby inne aplikacje mogły odnaleźć aktualny port drukarki. Ustawień tych nie można zmieniać bezpośrednio w WIN.INI.

Load==<nazwa_pliku (plików)>

Podczas startu Windows 95 polecenie to umożliwia ładowanie aplikacji lub dokumentów. Pojedyncze nazwy należy oddzielić spacją. Ikona programu zostanie wyświetlona na pasku zadań. Przykładowy zapis: load=Notepad.exe winfile.exe aktywizuje obie aplikacje zaraz po starcie systemu. Załadowanie pliku dokumentu wymaga wcześniejszego zarejestrowania (w Windows 95) odpowiedniego typu dokumentu.

run=<nazwa_Pliku(plików)>

Polecenie run stanowi kontynuację load - nie tylko ładuje program)', lecz również je uruchamia. Zapis run=WJNFILE.EXE uruchamia - przy starcie Windows 95 - program Menedżer Plików. Na pulpicie pojawia się okno Menedżera Plików z Windows 3.1. Wiersz polecenia run może zawierać nazwy programów lub nazwy plików dokumentów. Typ dokumentu powinien być jednak zarejestrowany wcześniej. Kilka nazw w wierszu musi oddzielać spacja.

UWAGA: Prostszą metodą jest jednak wprowadzenie aplikacji, która ma być uruchamiana zawsze po starcie, do grupy Autostart

NullPort=<wyrażenie>

Zapis ten określa specyfikację urządzenia zerowego. Można mu przyporządkować sterowniki, które nie wymagają wyjścia fizycznego
Standardowo podawana jest nazwa None(brak). Nazwa musi być zdefiniowana w sekcji [devices]. Parametry mogą być ustalane bezpośrednio z Panelu Sterowania - poprzez ikonę drukarki.

UWAGA: W Windows 3.x zdefiniowana była cała rzesza innych komend. Należy zrezygnować z umieszczania ich w pliku WIN.INI, ponieważ Windows 95 przechowuje je w pliku SYSTEM.DAT. a aplikacje nie odwołują się do tych parametrów.

Sekcja [Desktop] umożliwia ustawienie parametrów tła ekranu (pulpitu), jak również definiowanie położenia okna i ikon. Poniższy zapis przedstawia fragment pliku WIN.INI:

[Desktop]
Sekcja [Desktop] zawiera następujące wiersze:

Pattern=<bl b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8>

W Windows 95 istnieje możliwość wypełnienia tła obrazami map bitowych. Wadą tego rozwiązania jest znaczne obciążanie pamięci. Alternatywą jest lulaj wybór innych wzorów tła, zdefiniowanych przy pomocy parametru Paltem. Wzór składa się z 8 liczb dziesiętnych, które definiują powierzchnię 8x8 punktów obrazowych (pixel). Bit zajęty określa kolor pierwszego planu, podczas gdy bitom wolnym Windows nadaje kolor tła. Wzór ten może być tylko elementem (kafelkiem) mozaiki, jak również wyświetlany na cały ekran. Wzory można wybierać z zakładki Tło Panel sterownia, opcja Ekran.

wallpaper=<nazwa pliku mapy bitowej>

Windows 95 może wypełnić tło ekranu jednym kolorem, jednokolorowym tłem z naniesionym wzorem lub wyświetlać plik mapy bitowej.
Jeżeli w pliku WTN.INI znajdzie się zapis wallpaper=nazwa_Pliku.bmp, to po starcie Windows 95 wyświetlona zostanie zawartość pliku bitmapowego. Użytkownik może wybrać dowolny plik mapy bitowej. Można również podać ścieżkę dostępu do danego pliku. Wybranie zapisu wallpaper=(None) eliminuje pojawianie się jakiegokolwiek obrazu w tle.
Informacje znajdują się w rejestrze systemu, w gałęzi: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop. Użytkownik ma jednak możliwość - za pomocą Panelu Sterowania - zmiany tła (ikona Ekran).

[extensions]
Sekcja Extensions zawiera wskazówki dotyczące powiązań typów danych dokumentów z odpowiednimi aplikacjami, umożliwiając tym samym ich bezpośrednie (dwukrotne kliknięcic) otwieranie. Windows 95 otwiera wówczas odpowiednią aplikację. Rejestrowanie typów dokumentów przeprowadzane jest standardowo w rejestrach systemu.

Przykład sekcji [Extensions]:

[Extensions]
txt=notepad.exe ^.txt
ini=notepad.exe ^.ini
pcx=pbrush.exe ^.pcx
bmp=C:\Progra~l\Access~1\mspaint.exe ^.bmp
rec=recorder.exe ^.rec
doc=winword.exe ^.doc
ZIP=C:\WINDOWS\PROFILES\WINZIP.EXE ^.ZIP
LZH=C:\WINDOWS\PROFILES\ WINZIP.EXE ^.LZH
ARJ=C:\WINDOWS\PROFILES\ WINZIP.EXE ^.ARJ
ARC=C:\WINDOWS\PROFILES \WINZIP.EXE ^.ARC

Zapisy posiadają następujący format:

<extension>=<wiersz polecenia>

Przy czym - jako extension - wykorzystywane są trzy litery rozszerzenia pliku. Za znakiem równości podawana jest ścieżka dostępu oraz nazwa pliku odpowiedniej aplikacji (z DOS-u lub z Windows). Należy pamiętać, aby przy nazwie pliku nie zabrakło rozszerzenia.EXE. Za nazwą aplikacji zapisywane są parametry, które aplikacja potrzebuje do uruchomienia pliku. Na przykład znak (^) służy do zarezerwowania miejsca dla nazwy wybranego pliku. W trakcie realizacji danego polecenia Windows 95 uzupełnia to miejsce odpowiednią nazwą. Za znakiem (^) musi występować kropka oraz rozszerzenie pliku, (np. ^CAL).

UWAGA: Należy unikać wprowadzania takich zapisów bezpośrednio do pliku WIN.INI, ponieważ Windows 95 - w pierwszej kolejności - poszukuje takich połączeń w rejestrach systemu. Sposób ten jest szybszy w stosunku do wykorzystania pliku. INI.

[Intl]
Sekcja [inti] określa ustawienia narodowe, takie jak wyświetlanie daty, godziny, symbolu waluty. Standardowo Windows 95 przejmuje te wartości z rejestrów systemu. Powodem ich umieszczenia tutaj jest fakt, iż niektóre aplikacje odczytują ustawienia zawarte w plikach .INI.

Przykład sekcji [Intl]:

[Intl]
iCountry=48
sLanguage=plk
sCountry=Polska
iDate=2
iTime=l
iTLZero=l
iCurrency=3
iCurrDigits^
iNegCurr=8
iLzero=l
iDigits=2
iMeasure=0
sll59=
s2359=
sCurrency=zł
sThousand=" "
sDecimal=,
sDate=-
sTime=:
sList=;
sShortDate==yy-MM-dd
sLongDate=dddd d MMMM yyyy

UWAGA: Windows 95 wprowadza te informacje także do rejestru systemu HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ International.

iCountry=<kod kraju>

Do identyfikacji danego kraju Windows 95 wykorzystuje odpowiedni kod. Wprowadzanie zmian umożliwia Panel sterowania (ikona Ustawienia regionalne).

iCurrDigits=<liczba>

Określa ilość liczb dziesiętnych po przecinku - w przypadku podawania wielkości pieniężnych. Zapis iCurrDigits=O blokuje wyświetlanie liczb po przecinku. Standardowo podawana jest liczba 2. Ustawienia te można zmienić, wybierając - z Panelu Sterowania - opcję Ustawienia regionalne.

iCurrency=<liczba>

Symbol waluty może być wyświetlany przed lub za liczbą (np. zł 10, lub 10,- zł). Zapis w wierszu iCurrency ustala format wyświetlania. Liczbą reprezentują tutaj kody od 0 do 3.

Formaty walut (kod i format)
0 - $2
1 - 2$
2 - $ 2
3 - 2 $

Symbol $ zastępuje w tym przypadku symbol danej waluty. W Polsce $ przyjmie symbol . Liczba 2 zastępuje daną sumę. Zapis iCurrency=3 oznacza na przykład, iż suma 25 zł zostanie zapisana w formacie 25,00 zł.

Symbol waluty (np. zł) określony jest w parametrze sCurrency. Ustawienia te można zmienić, wybierając - z Panelu Sterowania - opcję Ustawienia regionalne.

iDate=<Code>

Parametr ten określa format podawania daty.

Kod i format daty
0 - 12/31/90
1 - 31/12/90
2 - 90/12/31

Wartość ta definiuje ilość cyfr po przecinku przy wyświetlaniu liczb. Standardowo przyjmowane jest 2 - co oznacza, iż liczby dziesiętne wyświetlane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartość tą można zmienić, wybierając z Panelu sterowania opcję Ustawienia regionalne.

Parametr ten umożliwia (lub nie) wyświetlanie cyfry zero, jeżeli poprzedza ona dane wyrażenie liczbowe. Wartościami mogą być następujące kody:

0 - ,7
1 - 0,7

iMeasure=<0 lub 1>

Parametr ten definiuje system miar stosowany w Windows 95. Wartości podane są w poniżej:

0 - Metryczny
1 - angielski

iNegCurr=<kod>

Zapis ten określa format wartości ujemnych prezentowanych z symbolem waluty. Wartości dla wyrażenia kod zawarte są poniżej:

0 - ($1)
1 - -$1
2 - $-1
3 - $1-
4 - (1$)
5 - -1$
6 - 1-$
7 - 1$-

iTime=<format>

Wybór sposobu wyświetlania godziny ogranicza się do dwóch formatów - 24 i 12 godzinnym. Kody poniżej:

0 - 1:00 - format 12 godzinny
1 - 13:00 - format 24 godzinny

iTLZero=<kod>

Parametr iTLZero definiuje, czy cyfra 0 będzie wyświetlana (lub nie) przed wskazaniem godzinowym. Kody poniżej:

0 - 9:15
1 - 09:15

sll59=<tekst>

Parametr ten określa wyrażenie tekstowe, które wyświetlane jest przed południem, przy ustalonym - 12 godzinnym formacie prezentacji czasu. Dane wyrażenie wyświetlane Jest, za wartością czasu (np. 9:00 AM), w porze od godziny 0:00 do 11:59. Zapis: sll59= anuluje wyświetlanie wyrażenia, co odpowiada przyjętym w Polsce zasadom prezentacji czasu.

s2359=<tekst>

Ten parametr określa wyrażenie tekstowe, wyświetlane po południu, przy ustalonym 12 godzinnym formacie prezentacji czasu. Dane wyrażenie wyświetlane jest, za wartością czasu (np. 9:00 PM), w porze - od godziny 12:00 do 23:59 Zapis s2359= anuluje jego wyświetlanie, co odpowiada przyjętym w Polsce zasadom prezentacji czasu.

sCountry=<tekst>

Parametr ten definiuje kraj, w którym wykorzystywany jest Windows 95.

sCurrency=<tekst>

Parametr ten określa symbol waluty danego kraju. Zapis sCurrency=zł pozwala zdefiniować polski symbol waluty. Ustawienia przeprowadzane są bezpośrednio z Panelu Sterowania (ikona Ustawienia regionalne).

sDecimai=<tekst>

W poszczególnych krajach występują różnice w przedstawianiu separatora dziesiętnego. W Polsce np, używany jest przecinek, w krajach angloamerykańskich stosuje się kropkę. Parametr sDecimal umożliwia użytkownikowi (poprzez Panel Sterowania) indywidualne zdefiniowanie rodzaju separatora dziesiętnego.

sLanguage=<tekst>

Opcja ta definiuje język wykorzystywany przez użytkownika Windows 95. Parametr ten może być również analizowany i wykorzystywany przez niektóre aplikacje (np. przez opcje sprawdzania pisowni lub sortowania).

sList=<tekst>

Parametr ten umożliwia zdefiniowanie separatora listy (np. przy podawaniu adresów: Jan; Kowalski; ul. Łąkowa; 50-550; Wrocław).

sLongDate=<format daty>

Zapis długiej daty przedstawiany jest standardowo w formacie dddd d MMMM rrrr roku. Sposób przedstawiania dni tygodnia uzależniony jest od ustawień regionalnych ( wtorek, Dienstag, Tuesday itp.). Tekst podany przy dacie powinien odpowiadać nastepującym ustawieniom:

M - miesiąc - l do 12
MM - miesiąc - 01 do 12
MMM - miesiąc - sty-gru
MMMM - miesiąc - styczeń-grudzień
d - dzień - l do 31
dd - dzień - Od l do 31
ddd - dzień - pon-nie
dddd - dzień - poniedziałek-niedziela

sShortDate=<forniat daty>

Oprócz wyświetlania długiej daty Windows 95 może wyświetlać datę w formie skróconej (2.1.96). Standardowo wybierany jest styl rr-MM-dd. Powyższa data wyświetlona będzie, jako 96-01 - 02. Za pomocą parametru sShortDate ustalić można zarówno kolejność wyświetlania dnia, miesiąca oraz roku, jak i typ separatora. Zapis sShortDate= dM.rr umożliwia dostosowanie zapisu do pisowni polskiej (2.1.96), powodując anulowanie wyświetlania zer poprzedzających liczby. Zapis sShortDate=- dd.MM.rrrr poszerza zapis roku do czterech cyfr oraz - przy oznaczeniach dni i miesięcy z rzędu jedności (1-9) -,powoduje wyświetlanie zera poprzedzającego (np.02.01.1996).

sThousand=wyrażenie

Parametr len śluzy do ustalenia separatora dla rzędu tysięcy. Definicja sThousand=. powoduje, iż liczba 3000 zapisana zostanie jako 3.000. W zależności od rodzaju opcji wybranej dla parametru sDecima l - po rzędzie jedności występować mogą ' również wartości dziesiętne. Zapis sThousand= eliminuje specyfikację separatora. Zmianę Wartości umożliwia Panel Sterowania, opcja Ustawienia regionalne.

sTime=<tekst>

Powyższy parametr pozwala na zmianę postaci separatora pomiędzy minutami i sekundami przy wyświetlaniu czasu. Standardowo używany jest tutaj dwukropek (12:15:30). W razie potrzeby można - wykorzystując Panel Sterowania - dokonać zmiany separatora.

[ports]
Sekcja [ports] definiuje dostępne porty komunikacyjne i drukarki. Jako porty drukarek mogą być zdefiniowane również pliki. Sekcja ta może posiadać maksymalnie 10 wierszy. Poniżej przedstawiony został fragment pliku WIN.INI.

Przykład sekcji [ports]:

[ports]
LPT1:=,,,,
COMl:=9600,n,8,l,x
COM2:=9600,n,8,l,x
COM3:=9600,n,8,l,x
COM4:==9600,n,8,l,x

Zapisy dla portów szeregowach przyjmują następujący format:
<portname>:=<baudrate>,<parity>,<długość wyrażenia>,<stoppbits>

portname - Nazwa portu np. COM1:, LPT1: itd.
baudrate - Prędkość transmisji portu
parity - Rodzaj parzystości (odd, even, none) portu COM
długość wyrażenia
stop bits - Bity stopu (1, 1,5, 2) portu COM

[fonts]
Sekcja [fonts] charakteryzuje czcionki (fonty), ładowane przez Windows przy starcie systemu. Zawiera ona zapisy w formacie:

<nazwa czcionki>=<plik_czcionki>

Każda czcionka posiada nazwę, która jest wyświetlana w oknach aplikacji Windows. Nazwie czcionki przyporządkowany jest odpowiedni plik, w którym znajdują się informacje dotyczące danej czcionki. Poniższy zapis przedstawia fragment pliku WIN.INI.

Przykład sekcji [fonts]:

[fonts]
Arial (TrueType)=ARIAL.TTF
Arial Bold(TrueType)=ARIALBD.TTF
Arial Bold Italic(TrueType)=ARIALBI.TTF
Arial Italie(TrueType)=ARIALI.TTF

Pliki czcionek TrueType posiadają rozszerzenie .TTF.

UWAGA: Z reguły sekcja [fonts] w WIN.INI nie posiada żadnych zapisów.

[mci eitcnsions]
Sekcja ta zawiera definicje umożliwiające połączenie plików obsługi multimediów z różnorodnymi sterownikami Multimedia Command Interface. Jeżeli wybrany zostanie któryś z tych plików, Windows 95 uruchamia odpowiedni sterownik (zgodnie z zapisami zawartymi w tej sekcji).

Przykład sekcji [mci extensions]:

[mci extensions]
wav=waveaudio
mid=Seguencer
rmi=Sequencer
avi=AVIVideo

Wszystkie wiersze posiadają format: <rozszerzenie>=<nazwa sterownika mcf>.

[sounds]
Sekcja ta definiuje zdarzenia systemowe (np otwarcie, zamknięcie systemu, wystąpienie błędu itp.) w połączeniu z dźwiękiem. Zdarzeniom tym przyporządkowane zostają odpowiednie pliki. Poniżej przedstawiony został fragment pliku WIN.INI.

Wszystkie wiersze posiadają format <zdarzenie>=<nazwa pliku>,<opis>.

[PrinterPorts]
Sekcja ta zawiera wykaz drukarek aktywnych i nieaktywnych, które mogą być wykorzystywane przez Windows 95.

Przykład sekcji [PrinterPorts]:

[PrinterPorts]
HP DeskJet 500 Scalable=DJ500,LPTl:,15,45

Wiersz definiuje port oraz czasy bezczynności drukarki.

<urządzenie>=<sterownik>,<port>,

<DeviceNotSelectedTimeout>,<TransmissionRetryTimeout>[[,<port>,<DeviceNotSelectedTirneout>,<TransmissionRetryTimeout.>,]]

urządzenie - nazwa danej drukarki
sterownik - nazwa odpowiedniego sterownika drukarki
port - Porty COMx:, LPTx:, PILE itd. muszą być zdefiniowane w sekcji [ports].
DeviceNotSelectedTimeout - Określa (w sekundach), ile czasu Windows będzie oczekiwać na zgłoszenie się drukarki w trybie online, zanim zasygnalizuje błąd.
TransmissionRetryTimeout - Określa (w sekundach), ile czasu system Windows będzie oczekiwać na gotowość drukarki do drukowania, zanim zasygnalizuje błąd.

[devices]
Sekcja [devices] zawiera nazwy drukarek aktywnych. Dane odpowiadają ustawieniom zawartym w sekcji [PrinterPorts], lecz pominięte są tutaj ustawienia czasów bezczynności. Sekcję tą zamieszczono ze względu na kompatybilność z Windows 2.x, a zapisy mają następujący format:

<urządzenie>=<sterownik>,<port> [ [,<port>,,])

Urządzenie definiuje nazwę danej drukarki (np. HP DeskJet 500 Scalable), sterownik natomiast - nazwę sterownika danego urządzenia). Port definiuje porty COMx:, LPTx: lub FILE. Port powinny być zdefiniowane w sekcji [ports]. Jeżeli urządzenie nie jest połączone z portem, wówczas należy wybrać - jako wyjście - urządzenie zerowe.


www.piotrsog.prv.pl