DOS


Polecenia rozszerzone:

  • dir - wyświetla zawartość katalogu bieżącego
   • /w - wyświetlenie listy w formie skróconej
   • /p - zatrzymanie wyświetlania informacji po zapełnieniu się ekranu i oczekiwanie na naciśniecie spacji.
   • /a - wyświetla pliki o określonych atrybutach
    • /ad - katalogi
    • /ah - pliki ukryte
    • /as - pliki systemowe
    • /ar - pliki tylko do odczytu
    • /aa - pliki gotowe fo archiwizacji
    • "-" - prefiks oznaczający negacje np.: polecenie "/a-d" wyświeli wszystko prócz katalogów
   • /o - wyświetla pliki w porządku posortowanym
    • /on - według nazwy (alfabetycznie)
    • /oe - według rozszerzenia (alfabetycznie)
    • /od - według według daty i godziny (od najstarszego)
    • /og - wyświetla wpierw katalogi
    • /oa - według daty ostatniego dostępu (od najstarszego)
    • /os - według rozmiaru (on najmłodszego)
    • "-" - prefiks odwracający porządek
   • /s - wyświetla pliki w określonym katalogu i wszytkich podkatalogach
   • /b - używa prostego formatu (bez nagłówka lub podsumowania)
   • /l - używa małych liter
   • /v - tryb pełny
   • /4 - wyświetla rok w formacie cztero-cyfrowym

  • cd [nazwa_katalogu] - wejście do katalogu o wybranej nazwie.
  • md [nazwa_katalogu] - tworzy katalog o podanej nazwie
  • rd [nazwa_katalogu] - usuwa katalog o podanej nazwie
  • cd.. - wyjście do katalogu nadrzędnego
  • cd\ - przechodzi do najwyższego katalogu nadrzędnego
  • [litera dysku]:\ - zmienia naped na wskazany przez litere dysku (przykład: a:\ - przejście na napęd dyskietek)
  • copy nazwa_pliku1 [nazwa_pliku2] - słuzy do kopiowania plików (przykład: copy c:\dos\test.txt [c:\roboczy\test.txt] - kopiuje plik z pierwszej lakalizacji (c:\dos\test.txt) do (c:\roboczy\test.txt).
  • comp nazwa_pliku1 nazwa_pliku2 - porównuje zawartośći plików (przykład: comp test.txt inny.txt)
  • ren nazwa_pliku1 nazwa_pliku2 - zmienia nazwe pliku lub pod katalogu
  • del nazwa_pliku - usuwa plik
   • /p - monituje przed usunieciem każdego pliku
  • type [nazwa_pliku] - wyświetla zawatość pliku o podanej nazwie
  • more< [nazwa_pliku] - wyświetla zawatość pliku o podanej nazwie z podziałem na strony
  • print [nazwa_pliku] - drukuje zawartość pliku
  • cls - czyści zawartośc ekranu
  • format [litera_dysku] - czyści zawartośc dysku o podanej nazwie
   • /v[:etykieta] - określa etykiete woluminu
   • /q - przeprowadza szybkie formatowanie
   • /f:rozmiar - określa rozmiar dyskietki do sformatowania (np.: 160, 180, 320, 360, 750, 1.2, 1.44, 2.88)
   • /t:ścieżki - określa liczbe ścieżek na jednej stronie dyskietki
   • /n:sektory - okresla liczbę sektorów na jedną ścieżke
   • /1 - formatuje jedną strone dyskietki
   • /4 - formatuje dyskietkę 360K 5,25 cala w stacji o dużej gęstości
   • /8 - formatuje osiem sektorów na ścieżkę
   • /c - sprawdza klastry aktualnie zaznaczone jako "złe"
  • unformat - przewraca stan dyskietki z przed formatowania
  • undelete - przewraca usuniete pliki
  • attrib [nazwa_pliku] - wyświetla atrybuty pliku (przykład: attrib +s test.txt - ustawia atrybut systemopwy plikowi test.txt)
   • +/-r - tylko do odczytu
   • +/-h - ukryty
   • +/-s - systemowy
   • +/-a - archiwalny
   • /s - przetwarza pliki we wszystkich katalogach na określonej ścieżce
  • ver - pokazuje wersje systemu operacyjnego
  • label - wyświetla bierzącą etykiete dysku i umożliwią jej edycje
  • vol - wyświetla etykiete dysku
  • time - wyświetla bierzącą czas i umożliwią jej edycje
  • date - wyświetla bierzącą date i umożliwią jej edycje
  • cls - czyści ekran
  • echo - wyświetla bierzace ustawienia echa
   • echo on - włacza komunikaty systemowe
   • echo off - wyłancza komunikaty systemowe
  • edit - włacza edytor systemowy DOS
   • /b - wymusza tryb jednokolorowy
   • /h - wyświetla maksymalną liczbę wierszy, możliwą na tym sprzęcie
   • /r - ładuje plik w trybie Tylko-do-odczytu
   • /s - wymusza stosowanie krótkich nazw plików
  • exit - wychodzi z systemu MS-DOS
  • find - wyszukuje ciąg tekstowy w pliku lub plikach
   • /v - wyświetla wszystkie wiersze NIE zawierające podanego ciągu
   • /c - wyświetla tylko liczbę wierszy zawierających ciąg
   • /n - wyświetla numery wierszy wraz z wyświetlonymi wierszami
   • /i - Nie rozróżnia wielkich/małych liter podczas wyszukiwania ciągów
  • fdisk - onfiguruje dysk twardy do użycia w systemie MS-DOS
   • /status - wyświetla informacje o partycji
   • /x - ignoruje obsługę rozszerzonego dostępu do dysku. Użyj tego przeł nika w przypadku otrzymywania komunikatów o przepełnieniu stosu.
  • mem - wyświetla wielkość pamięci używanej oraz wielkość pamięci wolnej w systemie
   • /c - klasyfikuje programy pod względem używania pamięci. Podaje rozmiary programów, wyświetla ilość używanej pamięci i pokazuje największy możliwy blok pamięci.
   • /d - wyświetla stan wszystkich modułów pamięci, sterowniki wewnętrzne i inne informacje.
   • /f - wyświetla informacje o ilości wolnej pamięci pozostałej w pamięci konwencjonalnej i górnej.
   • /m - wyświetla szczegółową listę modułów w pamięci. Za tą opcją należy wpisać nazwę modułu, opcjonalnie oddzieloną dwukropkiem od /M.
   • /p - zatrzymuje się po każdym pełnym ekranie informacji.
  • setver - ustalenie wersji systemu DOS
  • chcp - wyświetla numer aktywnej strony kodowej
  • chkdsk - sprawdzenie tablicy alokacji plików
   • /f - naprawia błędy na dysku.
   • /v - na partycjach FAT/FAT32: wyświetla pełne ścieżki i nazwy wszystkich plików na dysku. Na partycjach NTFS: wyświetla komunikaty porządkowania, jeżeli istnieją.
   • /r - lokalizuje uszkodzone sektory i odzyskuje informacje, które można odczytać (implikuje użycie przełącznika /f).
   • /l:rozmiar - tylko NTFS: Zmienia rozmiar pliku dziennika na podaną liczbę kilobajtów. Jeżeli rozmiar nie zostanie podany, wyświetlany jest rozmiar bieżący.
   • /x - wymusza uprzednią dezinstalację woluminu, jeżeli jest to konieczne. Wszystkie otwarte dojścia do tego woluminu przestaną być prawidłowe (implikuje użycie przełącznika /f).
   • /i - tylko NTFS: wykonuje mniej dokładne sprawdzenie wpisów indeksu.
   • /c - tylko NTFS: pomija sprawdzanie zapętleń w strukturze folderów.
  • diskcopy - zrobienie wiernej kopi dyskietki
   • /v - werufikuje czy dane zostały skopiowane poprawnie
  • prompt [parametr] - zmienia wygląd znaku gotowości

"We're surrounded. That simplifies the problem!"


www.piotrsog.prv.pl